بیمه آسماری - مدیران شرکت

مدیران شرکت

معاون فنی
ناصر کیان وش
معاون توسعه و شبکه فروش
فرزان فروزانفر
مدیریت اموال
علی فتحی
مدیریت مالی
پریسا میرآقایی فعال
سرپرست روابط عمومی
راضیه تاجیک
اکچوئر و سرپرست عمر و سرمایه گذاری
مریم ابوالقاسم جوشقانی
سرپرست انفورماتیک
فرهاد ممی پور
مدیریت بیمه های مسئولیت
سینا مهر پژوه