بیمه آسماری - استخدام

استخدام

فرم زیر را دریافت و پس از تکمیل به همراه رزومه کاری، به آدرس ایمیل info@asmari-insurance.net ارسال نمایید.

فرم استخدامی

قبل از پر کردن فرم نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
     * پر کردن فرم درخواست استخدام هیچ الزامی برای شرکت بیمه ایجاد نمی کند.
     * پس از بررسی فرم های استخدام، نسبت به تماس با شما و قرار مصاحبه حضوری اقدام خواهد شد بنابراین اگر امکان حضور برای مصاحبه ندارید،
        از پر کردن فرم خودداری کنید.
     * اطلاعات را بصورت کامل وارد نمائید.