بیمه آسماری -

آرشیو اخبار

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1396/01/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1396/01/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/12/04
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/10/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/30
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/24
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/08/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/08/04
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/08/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/08/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/25
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/24
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/18
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/18
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/15
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/15
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/10
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/10
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/10
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/05
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/04
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/03
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/03
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/31
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/31
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/28
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/28
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/24
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/24
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/23
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/15
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/14
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/09
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/08
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/31
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/31
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/30
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/23
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/23
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/23
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/20
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/20
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/13
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/11
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/11
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/10
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/05
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/04
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/31
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/30

آیا شرکتهای بیمه گر در توسعه ملی صنعت اثرگذارند؟

در گفت و گو با رئیس هیئت مدیره بیمه آسماری مطرح شد:

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/29
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/28
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/27
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/24

بیمه آسماری پس از برآورد خسارت در کمتر زمان ممکن خسارت پرداخت می کند!

علی فتحی مدیر بیمه های اموال شرکت بیمه آسماری گفت: در کمتر از 15 روز، خسارت در بیمه آسماری پرداخت می شود!

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/21
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/21
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/20
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/20
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/15
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/15
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/14
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/14
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/12
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/09
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/09
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/09
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/08
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/08
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/08
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/05
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/02
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/01

حق بیمه ای متفاوت برای رانندگان کم خطر

براساس قانون جدید بیمه شخص ثالث ،رانندگان پر خطر و کم خطر از هم تفکیک می شوند

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/01
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/03/30

درمان سرطان خون با روش جدید

دانشمندان موسسه تحقیقات اسکریپس راهی برای تبدیل سلول‌های سرطان خون به سلول‌های ایمنی بدن یافتند که می‌تواند منجر به درمان قدرتمند جدیدی برای سرطان خون و سایر سرطان‌ها شود

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/02/25

بيمه گر آمريكايي در انديشه فتح بازار خاورميانه

يكي از بزرگترين شركت هاي بيمه اتكايي آمريكا با انتشار خبري از قصد خود براي ورود به بازار بيمه خاورميانه خبر داد.

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/02/13

حدود و ميزان دخالت نهاد واضع مقررات در تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه‎

به منظور بررسي علمي حدود دخالت نهاد ناظر در بازار بيمه و تعيين رويكرد كلي بيمه مركزي در اين زمينه، پژوهشكده بيمه مطالعه‌اي با عنوان "حدود و ميزان دخالت نهاد واضع مقررات در تدوين شرايط عمومي بيمه‌نامه‎

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/02/11

شرکتهای برتر فناوری مالی در حوزه بیمه را بشناسید.

شرکت Zenefits در بخش بیمه ، به عنوان شرکت فناوری برتر ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۵ معرفی شد.

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/02/11

شادی شهروندان جهان با بیمه درمان

شرایط بهداشتی و داشتن بیمه درمان یکی از عوامل اصلی شادی در میان شهروندان جهان است.

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/02/06
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/02/06

سرمایه بیمه گران در معرض تهدید

شرکت های بیمه در جهان باید سطح و میزان سرمایه هایشان را کنترل کنند.

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/01/31

190 تریلیون دلار برای بیمه عمر تمام مردم جهان

هزینه خرید بیمه نامه عمر برای هفت میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت جهان با ارزش کل سالانه 100 هزار دلار است.

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/01/30

نرخ بیمه اتکایی همچنان در سراشیبی سقوط

نرخ بیمه اتکایی از ماه جاری میلادی برای چهارمین سال پیاپی کاهش می یابد.

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/01/29