بیمه آسماری -

اخبار آسماری

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1396/01/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1396/01/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/12/04
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/10/26
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/09/24
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/08/16
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/07/05
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/06/23
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/05/04
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/31

آیا شرکتهای بیمه گر در توسعه ملی صنعت اثرگذارند؟

در گفت و گو با رئیس هیئت مدیره بیمه آسماری مطرح شد:

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/29

بیمه آسماری پس از برآورد خسارت در کمتر زمان ممکن خسارت پرداخت می کند!

علی فتحی مدیر بیمه های اموال شرکت بیمه آسماری گفت: در کمتر از 15 روز، خسارت در بیمه آسماری پرداخت می شود!

 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/21
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/04/19
 • گروه خبر : اخبار صنعت بیمه
 • تاریخ انتشار : 1395/03/30