پایبندی به مقررات و تعهدات

1 – احترام و توصیه به رعایت قانون و مقررات و عدم‌تلاش برای بی‌اثر کردن آنها،

2 – برخورد با همکاران و واسطه‌هایی که از طرق غیراخلاقی از جمله پرداخت رشوه به بازاریابی می‌پردازند؛

3 – عدم‌چشم‌پوشی نسبت به تخلف دیگران و همکاری برای کاستن هرگونه فساد؛

4 – پایبندی به قول و تعهد خود و وفاداری به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشکار باشد چه پنهان؛

5 – پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛

6 – رعایت و حمایت از رقابت آزاد و عادلانه و پیروزی از اصول بیمه‌گری، به‌ویژه در تعیین نرخ و شرایط:

عدالت و انصاف

7 – تعیین دستمزد همکاران به‌صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛

8 – رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛

9 – پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛

10 – تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

شفافیت و صداقت

7 – تعیین دستمزد همکاران به‌صورت منصفانه و پرداخت کارمزد نمایندگان و کارگزاران طبق ضوابط؛

8 – رفتار منصفانه با مشتریان و طرف‌های تجاری در همه جوانب؛

9 – پرهیز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاری با ابزار غیراخلاقی و غیرصادقانه؛

10 – تعیین نرخ حق بیمه بر پایه اصول فنی، معقول، منصفانه و در خور شرایط بیمه بدون تاثیر از رقبا؛

حفظ کرامت انسانی

17 – خودداری از تقدیم و دریافت مسرفانه هدیه و برگزاری بیش از حد برنامه‌های سرگرمی و تفریحی برای طرف‌های تجاری؛

18 – انتخاب همکارانی که به اصول اخلاق حرفه‌ای متعهدند و از هر گونه آلودگی به ارتشا و پرداخت‌های غیرموجه مبرا می‌باشند؛

19 – محترم دانستن و حفظ حریم خصوصی مشتریان؛ همکاران ورقبا؛

رعایت حقوق اجتماعی

20 – احترام به منزلت و حقوق انسانی و شهروندی افراد و پاسداری از آن؛

21 – احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتریان؛

22 – سلوک و عدم‌کینه‌توزی با منتقدانی که سخن از نقض قانون و مقررات می‌گویند و عملکردها را نقد می‌کنند؛

23 – مقابله با پولشویی و هر گونه‌ فعالیت دیگری که پشتیبان بزه‌های سازمان‌یافته باشد؛

24 – پاسداری از طبیعت، محیط زیست و توسعه پایدار؛

25 – همکاری با سازمان‌های مردم نهاد (NGO ) و حمایت از آن دسته از تدابیر عمومی که سبب تقویت توسعه صنعت بیمه می‌‌شد؛

26 – پذیرش شکایت مشتریان و نظارت مقامات مجاز؛

27 – احترام به حقوق مالکیت مادی و معنوی رقیبان.