فرزان فروزانفر
فرزان فروزانفرمعاون شعب و نمایندگان
حامد دهبد
حامد دهبدمعاون مالی و اداری
مهدی کرابی
مهدی کرابیمدیر انفورماتیک
صدیقه بهرام زاده
صدیقه بهرام زادهمدیر اموال
سینا مهرپژوه
سینا مهرپژوهمدیر مسئولیت و مهندسی
پریسا میرآقایی فعال
پریسا میرآقایی فعالمدیر مالی
راضیه تاجیک
راضیه تاجیکسرپرست روابط عمومی
محمدصالح ترکستانیمعاون بازاریابی وفروش