فرزان فروزانفر
فرزان فروزانفرمعاون شعب و نمایندگان
حامد دهبد
حامد دهبدمعاون مالی و اداری
محمد ترابی
محمد ترابیمعاون فنی
سینا مهرپژوه
سینا مهرپژوهمدیر مسئولیت و مهندسی
راضیه تاجیک
راضیه تاجیکمدیر بازاریابی و برندینگ / سرپرست روابط عمومی
صدیقه بهرام زاده
صدیقه بهرام زادهمدیر اموال
آرمان عمادیسرپرست فناوری و اطلاعات