خدمات «کرونا» به صنعت بیمه 

شاید کمتر کسی تصور این را داشت که در قرن 21 نوعی بیماری همه گیر در دنیا