نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار حلول سال جدید شاید فرصتی باشد تا در میان ناملایمات طبیعی و حوادث دلخراش