دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از بیمه آسماری بازدید کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با حضور در شرکت بیمه آسماری ضمن دیدار و گفت وگو با