بیمه آسماری بار دیگر برای ششمین سال متوالی در رتبه توانگری یک قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی بیمه آسماری ، سطح توانگری مالی شرکت بیمه آسماری برای ششمین سال متوالی