علیرضا یزدان دوست مدیرعامل بیمه آسماری از باجه کرج بیمه آسماری بازدید کرد .

علیرضا یزدان دوست  در این نشست ضمن تاکید بر تامین منافع ذینفعان به اهمیت رضایت بیمه گزاران درعملکرد مطلوب شرکت اشاره کرد و گفت: همواره  یکی از الویت های  بیمه آسماری رضایت مشتری و خدمات رسانی سریع و مطلوب است که در برنامه راهبردی شرکت، توجه ویژه به آن شده است.

وی افزود: با توجه به پویایی صنعت بیمه و بروز اتفاقات و ریسک های جدید، ما نیز باید بروز بوده و راهکارهای جدید اندیشیده و پیاده سازی کنیم.

وی با اشاره به روبه رشد بسیار خوب این باجه در شش ماهه گذشته گفت : سرعت بخشی به کارها بسیار حائز اهمیت است و این امر مستلزم آموزش مداوم، رعایت اصول حرفه ای گری و چانشین پروری می باشد.

مدیرعامل آسماری بیان کرد: عزم جدی کارکنان باجه را یکی از عوامل ارتقای بیشتر جایگاه شرکت برشمرد و گفت: با بررسی و آسیب‌شناسی هرچه بیشتر فرآیندها به سمت پیشرفت و افزایش ارائه خدمات مشتریان حرکت خواهیم کرد.